Wykonanych przez MEBLE GÓRECKI Witold Górecki, 98-400 Wieruszów, Pieczyska 39. biuro@meblegorecki.com

§ 1

Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę (faktura, paragon, itp.), umożliwiających ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i okresu gwarancji.

§ 2

Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych przez siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego używania wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji i używania wynikających z instrukcji dołączonej do wyrobów.

§ 3

Gwarant udziela nabywcy 24 miesięcznej gwarancji, która obowiązuje na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, bądź bezpośrednio Gwaranta, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego: imię i nazwisko Kupującego, adres i telefon Kupującego, kopia dowodu zakupu, data zakupu, dokładny opis wady (zweryfikowany przez Sprzedawcę), żądania Klienta.

O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta albo też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony: a/ w terminie czternastu dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji, b/ w sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne siedem dni o czym Kupujący zostanie powiadomiony

§ 5

Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających naprawy Przedstawicielowi Gwaranta celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych. 2.Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu Kupującego oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.

§ 6

W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, wolny od wad.

§ 7

Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z tym, że termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni. 2.W szczególnych przypadkach, kiedy dotrzymanie terminu określonego w pkt. 1 będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, albo połączone będzie z nadmiernymi trudnościami (np. wzmożona absencja personelu Gwaranta, odległość przekraczająca 250 km od siedziby Gwaranta, niekorzystne warunki drogowe, okres świąt i wakacji, itp.) lub za zgodą albo na wniosek Kupującego, wykonanie obowiązków gwarancyjnych może nastąpić w terminie nie przekraczającym siedemdziesięciu dni od daty zgłoszenia reklamacji, na co Kupujący zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji wyraża zgodę.

§ 8

Opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych przez Gwaranta nie zachodzi, jeżeli Przedstawiciel Gwaranta zgłosił się w lokalu Kupującego w uzgodnionym z nim terminie celem wykonania obowiązków gwarancyjnych, ale nie mógł ich wykonać z przyczyn tkwiących po stronie Kupującego. Gwarant zobowiązany będzie na pisemny wniosek Kupującego do jednokrotnego ponowienia przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych, z tym że bieg terminu wykonania obowiązków gwarancyjnych rozpocznie się od daty doręczenia takiego wniosku Gwarantowi. 2.Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi wykonanie przez Przedstawiciela Gwaranta obowiązków gwarancyjnych oznaczać to będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta. 3.W razie wątpliwości poczytuje się, że termin przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych został z Kupującym uzgodniony jeżeli co najmniej na jeden dzień wcześniej zawiadomiony on zostanie o terminie przez Gwaranta.

§ 9

Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

§ 10

Gwarancją producenta nie są objęte:

a/ wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,

b/ uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności (np. uszkodzenia mechaniczne – m.in. pęknięte lub złamane listwy sprężynujące, wyłamane automaty wersalkowe, odszczypane lub odłupane elementy drewniane, itp.),

c/ naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania a wynikające z właściwości tych tkanin oraz z właściwości wkładu piankowego,

d/ odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku użytkowania mebla,

e/ uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, wyłamane lub wypchane dno skrzyni na pościel poprzez umieszczanie nadmiaru pościeli, siadanie lub stawanie na podłokietnikach, podgłówkach, krawędziach oparć, itp.),

f/ uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie,

g/ nieznaczne różnice w wybarwieniu elementów drewnianych występujące między poszczególnymi składnikami wyrobu lub elementami zestawu (m. in. wynikające z naturalnych cech drewna, tj. kolor surówki, ułożenie słojów, widoczne cechy drewna klejonego),

h/ różnice tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez Kupującego sukcesywnie,

i/ wszystkie cechy stanowiące oznakę prawdziwości skóry naturalnej, tj. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu skóry, a także zmarszczki i niewielkie pofałdowania, itp.,

j/ elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika,

k/ wady i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę wyrobu.

l/ różnice w odcieniu tkaniny z wzornikami tkanin m/ wady nie zmniejszające walorów użytkowych i estetycznych wyrobu.

n/ zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji.

o/ różnice w twardości siedziska i oparcia p/ komfort użytkowania mebla, wynikający z rodzaju użytych surowców (np.: grubość wkładu piankowego, gęstość pianki tapicerskiej,) r/ niektóre wysokogatunkowe tkaniny mienią się w promieniach światła (szczególnie w zestawach narożnikowych) jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna tych tkanin, § 11 Przyjęcie karty gwarancyjnej, a następnie zgłoszenie w trybie § 4 ust. 1 reklamacji z tytułu gwarancji równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej.