WARUNKI GWARANCJI

MEBLE GÓRECKI

Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku, gdy Kupujący nie spełni wszystkich żądań wskazanych przez Gwaranta.

1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych przez siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego używania, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji wynikających z instrukcji dołączonej do wyrobów;

2. Gwarant udziela nabywcy 24. miesięcznej gwarancji, licząc od daty wydania towaru. Gwarancja obowiązuje na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Karta gwarancyjna nie wyłącza i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

4. W razie wystąpienia wad w produkcie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, bądź bezpośrednio Gwaranta, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego;

5. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony:
– w terminie czternastu dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji;
– w sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne siedem dni o czym Kupujący zostanie powiadomiony;

6. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia kupującemu informacji na temat:
– materiałów z jakich wykonany jest mebel;
– zasad konserwacji i instrukcji montażu;
– o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych, które wprawiane są w ruch podczas użytkowania;

7. Gwarancja obejmuje wyłącznie meble mieszkaniowe używane w warunkach domowych;

8. Podstawą złożenia reklamacji na uszkodzenie mechaniczne jest pozostawienie opakowania mebli oraz folii;

9. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni tkanin i skór naturalnych w porównaniu do próbników kolorystycznych. Wynika to z różnic pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi;

10. Karta gwarancyjna określa dane identyfikacyjne mebli objętych gwarancją oraz warunki gwarancji, w tym warunki realizacji świadczeń gwarancyjnych. Gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy mebli (dalej określanym jako kupujący), który zakupił nowe meble bezpośrednio od gwaranta lub od jego oficjalnego dystrybutora w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;

11. Warunkiem realizacji przez gwaranta świadczeń gwarancyjnych jest dostarczenie w formie papierowej lub elektronicznej wypełnionego formularza;

12. Jeżeli po przyjęciu reklamacji gwarant uzna za konieczne dokonanie oględzin mebli w celu jej rozpatrzenia, przeprowadzi oględziny w terminie telefonicznie uzgodnionym z kupującym, w porze dnia wyznaczonej przez gwaranta. W przypadku oględzin, gwarant ustosunkuje się do reklamacji i podejmie decyzję w sprawie jej zasadności w terminie 14 dni od ich dokonania;

13. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji zarówno co do miejsca dokonania oględzin jak i pobrania ich do naprawy, którym może być albo miejsce wskazane przez kupującego albo miejsce, w którym meble zostały kupującemu wydane, bądź miejsce zakupu mebli;

14. Kupujący zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w ramach korzystania z mebli tapicerowanych, w tym zwłaszcza zaniechania używania mebli w przypadku stwierdzenia w nich jakiejkolwiek wady materiałowej lub wykonawczej bądź objawów nadmiernego zużycia któregoś z elementów mebli pod rygorem zwolnienia się przez gwaranta od odpowiedzialności za pogorszenie stanu mebli wynikające z zaniedbania kupującego.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie;

2. efekty niewłaściwego czyszczenia pokrowców;

3. zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją siedzisk;

4. różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów oraz podzespołów uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi;

5. różnice w strukturze i odcieniu naturalnych i barwionych elementów drewna;

6. zmiany zabarwienia skóry przejmowane od obcych materiałów, np. odzież;

7. różnice twardości pianek siedzisk w granicach 10-15% z uwagi na dopuszczalny rozrzut twardości pianek jednego gatunku podawany przez producentów oraz naturalne zmiany miękkości poduch;

8. zmiany w miękkości i sprężystości poduch oparcia, podłokietników, boków, zagłówków i siedzisk mebli oraz ich odkształcenia, marszczenia, pofałdowania, będących rezultatem normalnego użytkowania mebli (wymienione cechy mebli nie powinny być mylone z utratą sprężystości wskazanych elementów, zachodzącą w następstwie defektu konstrukcji lub materiału mebli);

9. różnice w połysku skóry, odcieniach, strukturze powierzchni oraz naturalne cechy skóry, takie jak: blizny, zgrubienia, fałdy, pocienienia, nakłucia, które wynikają z naturalnego środowiska, w którym żyły zwierzęta. Nadają one skórze i meblom indywidualny charakterystyczny wygląd i nie mogą być podstawą zgłaszania reklamacji;

10. mechacenie, kurczenie się i płowienie tkaniny;

11. wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu, o których konsument został poinformowany;

12. pofałdowania i zmarszczenia skóry lub materiału obiciowego wynikające z techniki wykonania wyrobu i jego użytkowania;

13. pogorszenia jakości mebli spowodowanej procesami ich naturalnego zużycia lub starzenia się (wskutek blaknięcia kolorów materiałów obiciowych, działania wilgoci, ogrzewania itp.);

14. różnice +/- 5 % w wymiarach rzeczywistych mebli;

15. uszkodzenia mechaniczne już po odbiorze przez klienta;

16. uszkodzenia lub usterki mebli wynikające z przyczyn zewnętrznych tj. innych niż wady materiałowe lub wykonawcze, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, będące następstwem niewłaściwego lub nieostrożnego obchodzenia się z meblami (rozdarcia, przecięcia, prucia szwów, przypalenia, zalania, zanieczyszczenia mebli itp.) bądź uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.

OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie, tj. za wady materiałowe i technologiczne wyrobu, które ujawniają się w okresie od wydania wyrobu kupującemu do upływu utraty gwarancji;

2. Gwarant ustosunkowuje się do zgłoszenia niezgodności wyrobu z umową w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnych informacji zawartych w druku reklamacyjnym firmy;

Jeśli gwarant uzna, że reklamacja jest zasadna to usunie wady lub dostarczy mebel wolny od wad, przy czym:

– wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wad lub wymiana) należy do gwaranta;

– w przypadku wprowadzenia udoskonaleń lub zmian konstrukcyjnych gwarant zastrzega sobie prawo dokonania naprawy zgodnie z nową technologią;

– jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy gwarant zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów innymi o porównywalnej jakości i walorach (tj. odcienie materiałów obiciowych, skóry naturalnej, faktury skóry etc.);

– gwarant nie ma obowiązku dostarczenia klientowi wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych;

Ograniczenie uprawnień z gwarancji następuje w przypadku, gdy:

– kupujący dokona uszkodzeń wyrobu na skutek użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji montażu, konserwacji, nieostrożnego przenoszenia, przesuwania lub przewożenia wyrobu;

– kupujący po rozpakowaniu wyrobu stwierdzi brak załączonej instrukcji obsługi i użytkowania a następnie nie zgłosi tego faktu sprzedawcy lub gwarantowi to gwarant w terminie 30. dni od daty dostawy mebla uznaje, że została ona skutecznie do klienta dostarczona;

– kupujący wystawia meble na intensywne oświetlenie światłem słonecznym;

– kupujący stawia wyrób w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła;

– kupujący nie przestrzega właściwych warunków w pomieszczeniach tj: temperatury od 15 st. C. do 40 st. C. oraz wilgotności od 40-70%;

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:

– przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności wyrobu z umową konsument nie zawiadomi o tym sprzedawcy poprzez pisemne złożenie reklamacji;

– gdy występują nieistotne niezgodności wyrobu z umową;

– gdy kupujący uniemożliwi przedstawicielowi gwaranta dokonanie oględzin mebla, naprawy, wymiany części;

– gwarant nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział;

– użytkowania niezgodnego z instrukcją;

– zabarwienia odzieżą lub innymi barwnikami;

– braku systematycznego czyszczenia lub konserwacji wyrobu bądź używanie w tym celu nieprzeznaczonych do tego środków chemicznych, mających bezpośredni lub pośredni związek ze zgłoszoną usterką mebli;

– zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym;

– stwierdzenia jakiejkolwiek naprawy, modernizacji, modyfikacji, przeróbki lub nieprawidłowej konserwacji mebli, wykonanej bezpośrednio przez kupującego lub przez inną niż gwarant osobę;

– uszkodzeń mechanicznych;

– szkód spowodowanych niewłaściwym przewożeniem lub przenoszeniem wyrobu przez klienta;

– używaniem mebli w innych warunkach niż warunki domowe.

Uwaga: koszty związane z nieuzasadnioną wizytą serwisu, rzeczoznawcy itp. ponosi kupujący.